BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OKRESIE GRZEWCZYM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Podolak   
poniedziałek, 02 grudnia 2013 14:04

czad Okres grzewczy corocznie obfituje niestety w zwiększoną liczbę pożarów budynków związanych z niewłaściwą eksploatacją lub wadami urządzeń i instalacji grzewczych.

Najczęściej występującymi sytuacjami są w tym przypadku pożary przewodów kominowych. Przyczyną tego typu zdarzeń jest brak systematycznego usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, a także świadome wypalanie sadzy w celu udrożnienia przewodów. Tego typu sytuacje są niedozwolone, należy zdawać sobie sprawę z tego, że użycie nawet niewielkiej ilości płynów łatwopalnych może spowodować wybuch. Pożary sadzy mogą być groźne w skutkach. Przy uszkodzeniu konstrukcji komina może dojść do rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek. Duże ilości palących się materiałów wydobywające się przez wylot komina znacznie zwiększają niebezpieczeństwo zapalenia przyległych, palnych części konstrukcji. Wskutek zapalenia się sadzy może też nastąpić pęknięcie komina, które często bywa niewidoczne, ale groźne w skutkach i może być przyczyną zaczadzenia.

ZASADY EKSPLOATACJI

Ku przestrodze przypominamy kilka podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa pożarowego zawartych w aktach prawnych regulujących użytkowanie tego typu instalacji.

- Instalacje i urządzenia techniczne służące celom grzewczym należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji. Za stan techniczny instalacji grzewczych, kominowych, gazowych odpowiedzialny jest właściciel, zarządca bądź użytkownik obiektu.

- Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do dokonywania czyszczeń przewodów dymowych spalinowych: od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

- Przy eksploatacji urządzeń grzewczych pamiętać należy o przeprowadzaniu co najmniej raz w roku czyszczenia przewodów wentylacyjnych.

- Czyszczenie przewodów powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie. W myśl przepisów Prawa budowlanego:
właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do przeprowadzania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w tym dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
(Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim).
przy użytkowaniu urządzeń grzewczych zasilanych prądem elektrycznym należy pamiętać o obowiązkowych badaniach, - raz na pięć lat, instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
(Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz gazowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych, określone w przepisach szczególnych).

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY POWINNY BYĆ POTWIERDZINE PROTOKOŁEM

Częstą praktyką jest spalanie w piecach tworzyw sztucznych, gumy i innych tego typu materiałów syntetycznych, powoduje to wydzielanie się znacznej ilości stałych produktów rozkładu termicznego szybko osadzających się wewnątrz przewodów. W takich sytuacjach należy zwiększyć częstotliwość czyszczenia kominów.

ZABRONIONE JEST przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, (np. suszenie drewna w pobliżu pieca C.O. itp.). Ponadto zabrania się składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych (np. kotłowniach) oraz na nieużytkowych poddaszach i strychach

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH:

  • pamiętać należy o sprawdzeniu, czy nasza instalacja elektryczna jest przygotowana do poboru takiej mocy jakiej wymaga dane urządzenie i nie spowoduje przegrzania instalacji,
  • urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania,
  • należy bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi urządzeń,
  • niedopuszczalne jest pozostawienie elektrycznych urządzeń grzewczych bez dozoru,
  • należy ustawiać je w odległości minimum 0,5 m od materiałów palnych,
  • zabronione jest użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, że palne elementy konstrukcji (np. drewniane belki) i wystroju wnętrz budynku (np. boazerie), przez które lub obok których przechodzą przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

W PRZYPADKU POŻARU SADZY W PRZEWODZIE KOMINOWYM
W każdym przypadku powstania pożaru sadzy w kominie należy powiadomić straż pożarną i do czasu jej przybycia przestrzegać następujących zasad:
wygasić palenisko poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca, jeżeli komin jest w dobrym stanie, trzeba obserwować jego konstrukcję - czy nie powstają pęknięcia, i czy nie nagrzewa się (przy dobrym stanie komina istnieje możliwość wypalenia się sadzy),

W żadnym wypadku pożaru komina nie wolno gasić wodą - z jednego litra wody powstaje ok. 1700 litrów pary, która powoduje wzrost ciśnienia, a w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia przewodu kominowego, rozszczelnienia lub rozerwania.
Po ugaszeniu pożaru należy zawsze sprawdzić stan komina i w razie potrzeby dokonać stosownych do uszkodzeń napraw.
Po ugaszonym pożarze strażacy dokonują oceny stanu komina i jeżeli jest to konieczne wskazują na zakaz jego użytkowania do czasu naprawy i wykonania przeglądu przez osoby uprawnione.

SANKCJE KARNE
Odpowiedzialność właściciela, zarządcy lub użytkownika za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych zagrożona jest sankcją określoną w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

Art. 82 § 1 stanowi, że:

Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

  • (...)używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

§ 2 Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

  • (...),zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1, stanowi że:
Kto nie spełniania obowiązku dokonywania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), podlega karze grzywny.

 

DataViews
Total5597
Wt. 231
Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 14:07